برگزار دوره استدیو ایگنایت در شرکت سپیدار سیستم از مجموعه همکاران سیستم

برگزار دوره استدیو ایگنایت در شرکت سپیدار سیستم از مجموعه همکاران سیستم

دوره استدیو ایگنایت با رویکرد کاربردی و مورد نیاز مجموعه سپیدار سیستم آسیا برگزار گردید . هدف از این دوره آشنایی کامل تیم بازاریابی با مباحث دیجیتال مارکتینگ و همچنین تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ برند تعریف شده است .